Právní aspekty podnikání

Studijní obor Právní aspekty podnikání, zařazený do studijního programu Právní specializace, je konstruován tak aby poskytoval studentům široký okruh informací z oblasti práva soukromého a v racionální míře i veřejného. To znamená, že absolvent je schopen zpracovat a posoudit problematiku z oblasti různých právních odvětví vč. Evropského soutěžního práva. Jde o obor aplikovaného využití práva, postavený jako ucelené dvouleté navazující magisterské studium, jehož absolventi nebudou podle stávající právní úpravy moci vykonávat právně regulovaná, speciální právnická povolání (advokát, notář, soudce atd.).

Toto navazující magisterské studium rozšíří významně teoretickou základnu poznatků a znalostí absolventů předchozího bakalářského právního studia, zejména oboru Právo v podnikání.

Kromě teoretických znalostí si absolvent během studia prohloubí zejména určité právně-technické dovednosti. Samostatný předmět je věnován posílení dovednosti právní argumentace, a to v ústním i písemném styku. Absolvent dokáže kvalifikovaně spolupracovat na přípravě právních dokumentů, souvisejících s běžnými i méně obvyklými podnikatelskými aktivitami. Fundovaně bude schopen posoudit dokumenty předložené mu druhou stranou a dovodit z toho příslušné závěry.

 

 

Uchazeči ze zahraničí

Informace o nostrifikaci a vízech naleznete zde.

 

Profilové předměty

  • Finanční a rozpočtové právo
  • Hospodářská a ekonomická kriminalita
  • Mezinárodní právo obchodní
  • Obchodní závazkové právo
  • Pracovní právo
  • Právní úprava obchodních korporací
  • Právo sociálního zabezpečení
  • Živnostenské právo

Uplatnění

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Právní aspekty v podnikání je připraven vykonávat vyšší manažerské funkce v soukromých firmách, s perspektivou celkového řízení těchto firem po nabytí odpovídajících praktických zkušeností. Dokáže se v nich uplatnit i na pozici právního specialisty, a to ve vztahu k různým aspektům jejich fungování. Může též vykonávat funkci špičkového konzultanta, a to i v oblasti mezinárodních obchodně-právních vztahů. Je schopen sám se svojí firmou podnikat, kvalitně jí řídit, neboť bude na konkrétní řešení problémů teoreticky i metodicky připraven. Může se zapojit i do činnosti ve veřejném sektoru. Zejména v oblasti hospodářské a finanční správy, k čemuž mu dopomůže dobrá znalost ekonomiky veřejného sektoru a daňové politiky.

Studijní plány

Forma studia

Prezenční forma studia – 4 semestry, probíhá od pondělí do pátku – otvírá se pouze pro středisko Praha.

Kombinovaná forma studia – 4 semestry, probíhá v tzv. soustředěních:
cca 6 soustředění za semestr (pátek od 14:00 do 18:45 a sobota od 8:00 do 17:15 hod.) – otvírá se pouze pro středisko Praha a Karlovy Vary.

Podmínky přijetí

  • Vyplněná přihláška ke studiu a uhrazený poplatek za přihlášku
  • Ukončené vysokoškolské vzdělání - dokládá se úředně ověřená kopie diplomu a dodatku k diplomu  - absolventi zahraničních vysokých škol dokládají úředně ověřenou kopii nostrifikace

Předpokládané znalosti

Kontakt

Více informací Vám poskytne Informační centrum VŠFS.

Přihláška

Vyplnit on-line přihlášku