Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání

Postup při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice podle zákona o vysokých školách

O akademickém uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodují zásadně veřejné vysoké školy (soukromé vysoké školy tuto pravomoc nemají), v konkrétním případě pak ta veřejná vysoká škola, která uskutečňuje akreditovaný obsahově obdobný studijní program. Přehled akreditovaných studijních programů na vysokých školách v České republice je přístupný na webové stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) - sekce Vzdělávání, podsekce Vysoké školství, volba Studijní programy. Adresy veřejných vysokých škol jsou uvedeny v sekci Vzdělávání, podsekce Vysoké školství, volba Přehled vysokých škol. V případě pochybností o existenci obdobného studijního programu určí příslušnost vysoké školy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, anebo může rozhodnout o uznání samo.

Podklady nutné pro uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání

 1. vyplněná žádost o uznání zahraničního vzdělání
 2. úředně ověřenou kopii diplomu nebo jiného dokladu o ukončení studia,
 3. dodatek k diplomu (tzv. „Diploma Supplement“) nebo výpis o vykonaných zkouškách,
 4. informace dokládající, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzděláním podle zákona.

Pokud dokumenty přikládané k žádosti nejsou v českém nebo anglickém jazyce, je žadatel povinen přiložit i jejich ověřený překlad do českého jazyka vyhotovený podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Vysoká škola může vyžadovat vyšší ověření vysokoškolských diplomů (tj. ověření pravosti podpisů a otisků razítek otištěných na diplomu prováděné zpravidla ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční vysoká škola, která doklad vydala), a následnou superlegalizaci příslušným zastupitelským úřadem České republiky, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak (výjimky z povinnosti superlegalizace stanoví bilaterální smlouvy o právní pomoci a Haagská úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin – tzv. Úmluva o Apostile). Podání žádosti a vydání rozhodnutí (osvědčení) není spojeno s úhradou poplatku.

V řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání je porovnáván obsah a rozsah zahraničního studia se studiem v akreditovaném studijním programu, který uskutečňuje veřejná vysoká škola v České republice. V případě zjištění podstatných rozdílů v porovnávaných studijních programech nebo v případě, že diplom vydala zahraniční instituce, která není ve státě, v němž má sídlo, uznávána jako vysoká škola, nastávají důvody pro zamítnutí žádosti. Je-li zahraniční vysokoškolské vzdělání uznáno, žadatel obdrží rozhodnutí o uznání vysokoškolského vzdělání, jehož přílohou je osvědčení potvrzující rovnocennost se vzděláním získaným absolvováním odpovídajícího typu studijního programu na veřejné vysoké škole v České republice; případně i osvědčení práva užívat přiznaný zahraniční titul.

Důležité kontakty:

 • Centrum pro studium vysokého školství v.v.i., Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání, Ing Štěpánka Skuhrová
  U Dvou srpů 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
  tel. 257 011 335, fax 257 531 672, e-mail: skuhrova@csvs.cz, www.csvs.cz
 • MŠMT
  odbor vysokých škol
  Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
  Tel. 234 811 111, fax 234 811 790, www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani
 • Vysoká škola ekonomická v Praze
  právní oddělení, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, www.vse.cz
  konzultace k této problematice – Mgr. Martin Lang (ÚT a ČT 13:00 -15:00 hod. nebo po předchozí domluvě)
  tel. 224 095 866, e-mail: martin.lang@vse.cz