Volně přístupné elektronické informační zdroje

ČasopisyDatabázeEvropská unieKnihySlovníky a encyklopedieOstatní

Časopisy

COMMUNICATION TODAY
Časopis z oblasti masmediální a marketingové komunikace, vydává Fakulta Masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě ve spolupráci s Fakultou sociálních studií VŠFS v Praze. Lze stáhnout zdarma do iPadu nebo iPhonu.

DOAJ
Directory of open access journals.
Databáze volně přístupných časopisů, v současné době cca 9 800 titulů, z toho 560 z oblasti ekonomie a managementu.

EZB
Elektronische Zeitschriftbibliothek
Projekt univerzity v Regensburgu. Na jednom místě přístup do více než 43 700 volně dostupných titulů. Např. 5 900 titulů z ekonomie, 2 100 ze sociologie, 2 700 z politologie...

Finance a úvěr
Plné texty článků z časopisu.

Journal of Comptetitiveness
Odborný vědecký časopis FME UTB Zlín z oboru managementu a ekonomiky - plné texty článků.

Sociologický časopis
Plné texty článků z časopisu.

Statistika - Journal of Official Statistics
Plné texty článků z časopisu ČSÚ.

Databáze

Archive for the History of Economic Thought
Projekt kanadské McMaster University. Archiv soustřeďuje plné texty zásadních ekonomických děl od středověku do 1. pol. 20. století. Např. Babbage, Bacon, Dunbar, Hume, Keynes, Locke, Marx, von Mises, Montesquieu, Pareto, Rousseau, Smith...

ArXiv.org
Projekt Cornellské univerzity, obsahuje téměř 908 400 volně přístupných preprintů, vědecko-výzkumných a technických zpráv, disertací aj. ze šesti vědních oborů, mj. financí, matemetiky, statistiky a počítačových věd.

Bookboon

Bookboonské e-učebnice pro studenty zdarma jsou zaměřeny na danou věc. Všechny jsou napsány vysoce respektovanými profesory nejlepších univerzit světa a týkají se témat ekonomie, statistiky, informačních technologíí, strojírenství a přírodních věd.

CERGE-EI Working Papers
Volně přístupné vědecké stati z CERGE-EI.

Competitive Intelligence
Tyto webové stránky Vám pomohou proniknout do problematiky Competitive Intelligence – konkurenčního zpravodajství. Z jediného místa získáte přístup ke všem důležitým odborným textům, aktuálním informacím a relevantním zdrojům o CI.

Computing Research Repository
Volně přístupný digitální archiv článků ze všech oblastí výpočetní techniky.

Czech Digital Mathematics Library

DSpace VŠB-TUO
Digitální repozitář VŠB-TUO, Ekonomické fakulty. Krom záznamů závěrečných prací i plné texty publikační činnosti pracovníků fakulty.

Econlib - The library of economics and liberty
Plné texty klasických děl z oblasti ekonomie, historie, politologie a filozofie (von Mises, Hayek, Mill, Hume, Keynes...)

EconPort
EconPort je projektem Univerzity of Arizona - Laboratoře ekonomických věd. Jde o kolekci výukových materiálů z oblasti mikroekonomie, ekonomických příruček a instruktážních textů k výukovým hrám s tematikou ekonomických herních teorií, integrovanou s on-line zdroji. Obsahuje také aktivní objekty, jakými je např. software pro provádění výukových experimentů.

ECS EPrints Repository
Projekt Southamptonské Univerzity, Fakulty elektroniky a počítačových věd. Obsahuje cca 11500 článků ze všech oblastí informatiky.

Finanční noviny

International Monetary Fund (IMF) Publications
Plné texty publikací Mezinárodního měnového fondu - Working Papers, Country Reports, Economics Issues...
(Vyhledávání nebo rozcestník v pravém dolním rohu)

KnowThis.com
Portál pro oblast marketingu. Články, výzkumné zprávy, tutoriály.

Koumes
Katalog online užitečných materiálů ekonomických a společenských
Katalog je součástí virtuální ekonomické knihovny Econlib, který spravuje knihovna VŠE a CERGE-EI. Jde o rozcestník po zajímavých stránkách z ekonomie i hraničních vědních oblastí.

Liberální Institut
Volně přístupné plné texty autorů Liberálního Institutu

London School of Economics Research Online
Digitální archiv publikací pracovníků LSE. Vyhledávání, předmětové členění. 3000 záznamů, z toho 1300 v plných textech.

Ludwig von Mises Institute - working papers
Plné texty Working Papers této nevládní nevýdělečné výzkumné organizace. Hlavní témata: klasický liberalismus, libertiánskou politickou teorií a rakouskou ekonomickou školou.

MathWorld
Obsáhlá matematická referenční databáze. Od historie matematiky přes algebru a statistiku až po geometrii a topologii.

MIT OpenCourseWare
Volně dostupné přednášky a cvičení z Massachussetts Institute of Technology (MIT). Bakalářská i magisterská úroveň. Mimo jiné management, ekonomie, historie, politologie, jazyky, filosofie...

Národní politika podpory jakosti - informační středisko
Volně dostupné desítky kvalitních publikací k managementu jakosti.

NBER - National Bureau of Economics Research
Plné texty Working Papers této nevládní nevýdělečné výzkumné organizace. Zabývá se především vývojem nových statistických metod, kvantitativními modely ekonomického chování a dopady vládních rozhodnutí na ekonomiku.

OpenDOAR

Multioborový rozcestník po repozitářích volně dostupných vědeckých informací.

RePEc
Research Papers in Economics
RePEc je společný projekt stovek dobrovolně spolupracujících organizací z 55 zemí světa, jehož cílem je zvýšit úroveň šíření nových poznatků z oblasti ekonomie. Srdcem projektu je decentralizovaná databáze pracovních poznámek, časopiseckých článků a softwarových komponent. Většina příspěvků v projektu RePEc je volně dostupná.

SOCIOweb
Plnotextový volně dostupný webzin vydávaný Sociologickým ústavem AV ČR

SourceOECD
Částečně volně přístupné knihy, periodika a statistické databáze organizace OECD

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna
Digitální knihovna je společným projektem českého a slovenského parlamentu, na kterém se podílejí Parlamentní knihovna, odbor informatiky Kanceláře Poslanecké sněmovny a odbor informačních technologií Kanceláře Senátu za českou stranu a Parlamentní knihovna, parlamentní archiv a odbor informatiky Kanceláře Národní rady Slovenské republiky za slovenskou stranu.

Themanager.org
Volně dostupné materiály (články, studie, prezentace...) z managementu a marketingu. Doporučuji sekce "Publications" a "Knowledge Base".

Theses.cz
Národní registr vysokoškolských prací, zapojeno 40 VŠ z ČR a SR. Vyhledávání na úroveň abstraktu, u Masarykovy univerzity a Jihočeské univerzity dostupné i plné texty prací.

Total Economy Database
Projekt univerzity v Groningenu. Databáze ekonomických ukazatelů pro 124 zemí s retrospektivou od roku 1950. HDP, populace, nezaměstnanost...

Univerzita Karlova - Moodle
E-learningový portál Univerzity Karlovy, některé kurzy jsou přístupné i pro veřejnost.

Vlerick Leuven Gent Management School
Zdarma přístupné recenzované working papers této akademické insituce.

Zlatý fond českého ekonomického myšlení
Texty českých ekonomů 1850-1933.

Evropská unie

EU Bookshop - publikace EU
Všechny významné dokumenty EU dostupné online zdarma. Vše v angličtině, zásadní texty i v ostatních oficiálních jazycích včetně češtiny. Bohaté možnosti vyhledávání podle různých hledisek.

N-Lex - právo jednotlivých členů EU
N-Lex je portál pro přístup k právním předpisům členských států EU. Umožnuje prohlížení národních portálů prostřednictvím jednotného rozhraní.

Právní předpisy EU
EUR-Lex poskytuje přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie. Systém umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku Evropské unie a obsahuje kromě jiného smlouvy, právní předpisy, zvykové právo a návrhy právních předpisů. Nabízí řadu možností vyhledávání.

Knihy

Armentano, Dominick T.: Proč odstranit protimonopolní zákonodárství
PDF

Baily, Martin Neil: Transforming the European Economy
HTML

Bar-Yam, Yaneer: Dynamics of Complex Systems
HTML

Bastiat, Fréderic: Co je a co není vidět
PDF

Bažantová, Ilona (ed.): Alois Rašín - český politik, právník a národohospodář - sborník textů
PDF

Boaz, David: Liberalismus v teorii a politice
PDF

Botek, M., Adamec, L.: Sbírka příkladů z inženýrské ekonomiky a managementu
HTML

Brada, Jiří: Základy účetnictví
HTML

Buchanan, James: Politika očima ekonoma
PDF

Carrasco, Enrique: E-book on International Finance and Development
HTML

Doering, Detmar: Liberalismus v kostce
PDF

Friedman, Milton: Metodologie pozitivní ekonomie
PDF

Fritz, Walter: Intelligent Systems and their Societies
HTML

Fuchs, Kamil: Dějiny ekonomického myšlení
HTML

Giarratani, Frank: An Introduction to Regional Economics
HTML

Gros, I.: Matematické modely pro manažerské rozhodování
HTML

Gros, I., Grosová, S.: Tajemství moderního nákupu
HTML

Grosová, S.: Marketing - principy, postupy, metody
HTML

Hayek, F.A.: Soukromé peníze: potřebujeme centrální banku?
PDF

Jordan, J.: Změněná úloha centrálních bank v XXI. století
PDF

Kendrick, David A. a kol.: Computational Economics
HTML

Keynes, John M.: The General Theory of Employment, Interest, and Money
HTML

Kirzner, Israel: Jak fungují trhy
PDF

Kubíček, Milan a kol.: Numerické metody a algoritmy
HTML

Kuželíková, Lucie: Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi
PDF

Loužek, Marek (ed.): Americká finanční krize - hrozba pro světovou ekonomiku?: sborník textů
PDF

Loužek, Marek (ed.): Českoslovenští a čeští prezidenti: sborník textů
PDF

Loužek, Marek (ed.): John Stuart Mill - Dvě stě let od narození: sborník textů
PDF

Loužek, Marek (ed.): Trvale udržitelný rozvoj: sborník textů
PDF

Loužek, Marek (ed.): Zahraniční investice - cíl hospodářské politiky?: sborník textů
PDF

Lukášová, Růžena: Měření spokojenosti občanů s veřejnými službami jako součást řízení kvality v organizacích veřejného sektoru
PDF

Mach, Petr (ed.): Postdekomkracie - hrozba nebo naděje? Sborník textů
PDF

Mises, Ludwig von: Byrokracie
PDF

Mises, Ludwig von: Lidské jednání
PDF

Mundell, Robert A.: International Economics
HTML

Obst, Otto: Základy obecného managementu
PDF

Pavlík, Jiří: Aplikovaná statistika
HTML

Puchinger, Z.: Úvodní kapitoly k daňové teorii
PDF

Rothbard, Murray N.: The Mystery of Banking
PDF

Rothbard, Murray N.: Peníze v rukou státu
PDF

Salin, Pascal: Ekonomická harmonizace
PDF

Smith, Adam: The Wealth of Nations
HTML

Soukupová, V., Strachotová, D.: Podniková ekonomika
HTML

Šíma, Josef: Adam Smith Semper Vivus
PDF

Šíma, Josef: Sjednocování Evropy: O hledání evropské identity a zneužití myšlenky Evropy bez hranic
PDF

Šíma, Josef: Právo a obrana jako zboží na trhu
PDF

Šíma, Josef: Trh v čase a prostoru
PDF

Šíma, Josef (ed.): Liberální ekonom Grigorij Javlinskij - anglicky
PDF

Šíma, Josef (ed.): Roger Douglas - Tvůrce nejúspěšnější hospodářské reformy XX. století
PDF

Škapa, Radoslav: Reverzní logistika
PDF

Škrabal, I.: Metodika zavádění managementu mikroregionů
PDF

Transparency International - Příručka pro práci s otevřenými zdroji dat

PDF

Urbanová, Tereza (ed.): Vzdělání a trh (sborník textů)
PDF

Zahradník, M.; Motl, L.: Pěstujeme lineární algebru
HTML

Slovníky a enyklopedie

Definitions of Company Extensions around the World

Harvey's Hypertextual Finance Glossary

The WashingtonPost.com Business Glossary

Dictionary of Banking and Monetary Acronyms

Online Marketing Dictionary

Financial Dictionary

Glossary of Statistics

Výkladový slovník z oblasti pojišťovnictví

The Internet Encyclopedia of Philosophy

Dictionary of Algorithms and Data Structures

Investopedia

Ostatní

Projekt Bibliografické citace
Komplexní informační zdroj pro tvorbu bibliografických citací + generátor citací zdarma (nutná registrace)

Wikipedia
Volně přístupná online encyklopedie, více než 1.500.000 hesel

WikipediaCZ
Česká verze online encyklopedie, více než 50.000 hesel

ASPI on-line kurzy
Praktický on-line manuál k databázi ASPI + on-line právnické kurzy zdarma