Sociologie

Obor je zaměřen na obecné sociologické teorie, hlavní odvětvové sociologické disciplíny a na metody projektování a realizace sociologických výzkumů. Zahrnuje rovněž výuku příbuzných společenských věd, např. základy filozofie, ekonomie, politologie a věcně relevantních disciplín jako je demografie a sociální statistika. Jeho součástí je rovněž výuka předmětů poskytujících pochopení historických souvislostí společenského pohybu. Absolventi získají měkké dovednosti přispívající ke komplexnímu i specifickému zvládnutí studijního bakalářského oboru. Nedílnou součástí výuky je získání kompetencí nutných k vytváření výzkumných projektů a jejich realizaci, či k provádění odborných analýz a jejich interpretace pro různé společenské jevy a oblasti. Součástí těchto dovedností je znalost používání programů zpracování kvantitativních dat stejně jako dobrá jazyková vybavenost.

Cílem studia je rozvinout znalosti, které poskytnou absolventům odborné kompetence v oblasti teoretických základů aplikované sociologie, kritického myšlení a vysoké úrovně sociální kultivovanosti; metodologie sociálních analýz a výzkumů a jejich aplikace v řídící a veřejné sféře; mezilidské komunikace, schopnosti prezentace a jednání s lidmi, vyjednávání a kompetence pro oblast fungování organizací a institucí ve společnosti.

 

 

Uchazeči ze zahraničí

 

Informace o nostrifikaci a vízech naleznete zde.

 

Profilové předměty

  • Dějiny sociologie
  • Sociální problémy soudobého světa
  • Sociální struktura soudobé české společnosti
  • Sociologické teorie moderní společnosti
  • Sociologie organizace a managementu
  • Sociologie vzdělávání
  • Základy sociologie nerovnosti a stratifikace

Uplatnění

Absolvent bude schopen věcné, správné a odborné identifikace sociálních problémů a bude připraven k jejich kvalifikovanému řešení. Bude schopen využít získaných znalostí a soudobé sociální teorie k analýze reálné situace společenského pohybu a pro koncipování komplexních projektů. Bude vybaven znalostmi aplikované sociologie a schopnostmi pro jejich využívání v různých oblastech fungování společnosti.

Uplatnění naleznou absolventi všude tam, kde je nezbytná konkrétní znalost stavu a fungování společenských procesů a institucí. Ve spojení se získanými dovednostmi provádění konkrétních analýz stavu a příčin sociálních problémů budou vybaveni pro oblast práce v rámci správních, kulturních a dalších institucí. Specifické uplatnění bude díky získaným znalostem možné i v oblasti masmédií (jednotlivých mediatypů), při provádění sociálních analýz, v oblasti personalistiky v různých odvětvích včetně podnikové sféry, úřadů, ministerstev apod. Obor nabízí rovněž uplatnění ve sféře veřejné politiky, ve vlastní politické sféře i v rámci specifických činností podniků, činnosti občanských a charitativních institucích, kulturních institucích, sdělovacích prostředcích obchodě a službách. Studium vybaví absolventa jak kvalitní přípravou pro navazující magisterské studium, tak velkým množstvím znalostí pro jejich bezprostřední použití v praxi.

Studijní plány

MS Excel sociologie, 53 kB

Forma studia

Prezenční forma studia – 6 semestrů, probíhá čtyři dny v týdnu, tj. od pondělí do čtvrtka – otvírá se pouze pro středisko Praha.

Kombinovaná forma studia – 6 semestrů, probíhá v tzv. soustředěních:
cca 6 soustředění za semestr (pátek od 12:00 do 18:45 a sobota od 8:00 do 17:15 hod.) – otvírá se pouze pro středisko Praha.

Podmínky přijetí

  • Vyplněná přihláška ke studiu a uhrazený poplatek za přihlášku
  • Ukončené středoškolské vzdělání – dokládá se úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení, absolventi zahraničních středních škol dokládají úředně ověřenou kopii nostrifikace

Kontakt

Více informací Vám poskytne Informační centrum VŠFS.

 

 

On-line přihláška

Vyplňte on-line přihlášku

Poplatek za elektronickou přihlášku je 300 Kč (úhrada bezhotovostně složenkou – typ A, na účet VŠFS nebo v hotovosti - do zahájení přijímacího řízení).