Czech AM aktuálně

?koda Transportation dod? metro do Petrohradu

Spole?nost OOO Vagonma?, kter? pat?? do skupiny ?koda Transportation, byla vyhl??ena v?hercem tendru v rusk?m Petrohradu. Na m?stn? linku ?. 3 dod? osm ?estivozov?ch souprav metra. Celkov? cena nov?ho kontraktu ?in? 3,8 mld. rubl?. P?edseda p?edstavenstva spole?nosti ?koda Transportation Tom?? Krsek uvedl, ?e v nejbli???ch dnech by m?la b?t podeps?na smlouva. Kontraktem se dle n?j poda?ilo firm? nav?zat na p?ede?lou dod?vku dev?ti ?estivozov?ch vlak? N?Va, kter? u? jsou v provozu.

Raiffeisen ? Leasingu se da?? v nemovitostech

Spole?nost Raiffeisen ? Leasing v roce 2014 financovala obchody v objemu 4,3 mld. K?. V oblasti leasingu nemovitost? profinancovala podle vyj?d?en? ?editele Aloise Laneggera v anket? ?IANEWS 1,385 mld. K?. Spole?nosti Raiffeisen ? Leasing se dle n?j da?ilo jak v realizaci projekt?, u nich? je financuj?c?m partnerem, tak v developersk? ?innosti. Nap??klad v Brn? byla loni uvedena do provozu budova B komer?n?ho centra H-Park Brno, v Praze Mod?anech byla zah?jena v?stavba nov? budovy Rakousk?ho gymn?zia a v Praze P?snici pokra?ovala v?stavba ?adov?ch dom?.

M. Singer: Euroz?na nepodn?cuje r?st ekonomiky

Z dostupn?ch ?daj? nen? dle guvern?ra ?NB Miroslava Singera mo?n? odvodit, ?e euroz?na poskytuje podstatn? impuls podn?cuj?c? r?st ekonomiky. Z hlediska potencion?ln?ho vstupu ?R do euroz?ny dle M. Singera data ukazuj?, ?e euroz?na a ?lenstv? v n? nep?inesly p?ed kriz? pro ekonomick? r?st ??dn? pozorovateln?, a p?ed jej?m vznikem slibovan?, p??nosy.

publikováno: 03.03.2015

Česká informační agentura Česká informační agentura, s.r.o.
Klimentská 52, 110 00, PRAHA 1, Česká republika, Tel: +420 224 800 977
obchod@cianews.cz, www.cianews.cz