Informace o přestupu z jiné vysoké školy - magisterské studium

 

 

Žádosti o uznání předmětů s nástupem
do vyššího ročníku

Žádosti o uznání předmětů s nástupem do vyššího ročníku zimního i letního semestru přijímáme v průběhu celého roku.

 

Pro absolventy vysokých škol

Vysoká škola finanční a správní umožňuje absolventům bakalářského studia jiných vysokých škol s nedokončeným navazujícím magisterským studiem přestup do vyššího ročníku spojený s uznáním již splněných předmětů na jiné vysoké škole.

Přihlášení ke studiu

Provádí se podáním přihlášky ke studiu na VŠ (PDF SEVT 49 145 0, 2 MB) nebo elektronické přihlášky. Poplatek za elektronickou přihlášku je nižší.
Nutno přiložit žádost o nástup do vyššího ročníku spojenou s uznáním předmětů (MS Word stáhnout, 144 kB),  výpis absolvovaných předmětů z jiné vysoké školy (s razítkem školy), sylaby těchto předmětů, ověřenou kopii bakalářského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce či DS, doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení, doklad o zaplacení poplatku za povolení individuálního studijního plánu. Takto úplná žádost je předána na pedagogické oddělení, které zajistí posouzení žádosti, zařazení do příslušného ročníku, resp. semestru dle počtu kreditů a zpracuje individuální studijní plán.

Studijní plány

Při žádosti o nástup do vyššího ročníku použijte pro srovnání uznávaných a absolvovaných předmětů tyto studijní plány:

ZIP archiv Pro nástup do 1. ročníku, 76 kB

ZIP archiv Pro nástup do 2. ročníku, 77 kB

Sylaby předmětů VŠFS najdete k nahlédnutí na https://is.vsfs.cz/predmety/

(nutné zadat kód předmětu dle studijního plánu – např. N_MiE)

Poplatky za přijímací řízení

300,- Kč při podání přihlášky elektronickou cestou (úhrada bezhotovostně složenkou – typ A, na účet VŠFS nebo v hotovosti – při podání přihlášky).

500,- Kč při podání tištěné přihlášky (úhrada bezhotovostně složenkou – typ A, na účet VŠFS nebo v hotovosti při podání přihlášky – při podání přihlášky).

2 000,- Kč poplatek za zpracování žádosti o uznání předmětů a vypracování individuálního studijního plánu při nástupu do vyššího ročníku (úhrada bezhotovostně složenkou – typ A, na účet VŠFS nebo v hotovosti – při podání žádosti). Žádost o přijetí do zimního semestru podaná po zahájení výuky v zimním semestru (3. října 2016) je zpoplatněna částkou 4.000,- Kč, žádost o přijetí do letního semestru podaná po zahájení výuky v letním semestru (6. února 2017) je zpoplatněna částkou 4.000,- Kč.

Číslo účtu: 177659927/0300 ČSOB Praha 1
Variabilní symbol: číslo přihlášky nebo rodné číslo uchazeče o studium
Konstantní symbol pro složenku: 0309
Konstantní symbol pro banku: 0308
Specifický symbol u poplatku za přihlášku: 8132
Specifický symbol u poplatku za individuální studijní plán: 8127

Výše školného

Informace o školném
Školné je rovno aktuální výši školného pro ročník (v případě přijetí do zimního semestru příslušného akademického roku) nebo semestr (v případě přijetí do letního semestru příslušného akademického roku), do kterého je student přijat, a je navýšeno podle kreditové hodnoty předmětů, které student musí absolvovat z předchozích ročníků, resp. semestrů. Uznané předměty nemají vliv na výpočet školného.

Kontaktní adresa pro zasílání dotazů, žádostí a přihlášek:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Informační centrum
Estonská 500
101 00 Praha 10

Mgr. Vlasta Ditrichová
210 088 844, 602 338 222, vlasta.ditrichova@vsfs.cz

Ing. Monika Lešnerová

210 088 827, 602 338 222 , monika.lesnerova@vsfs.cz