Informace o přijímacím řízení na magisterské studium

Informace o přijímacím řízení Vám podá studijní oddělení na střediscích v Praze, Mostě a Kladně.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří jsou příležitostí pro uchazeče o studium seznámit se osobně se školou a jejími představiteli a získat všechny potřebné informace o studiu na VŠFS.

Více o Dnech otevřených dveří.

Přihlášení ke studiu

Provádí se podáním přihlášky ke studiu na VŠ (PDF SEVT 49 145 0, 2 MB) nebo elektronické přihlášky.

Přílohy k přihlášce

Ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce (neboli dodatek k VŠ diplomu. Studenti zahraničních škol se prokáží dokladem o nostrifikaci.

Uzávěrky sběru přihlášek

1. do 30.4.2015

2. do 31.5.2015

3. do 30.6.2015

4. do 31.7.2015

5. do 31.8.2015

V případě volné studijní kapacity budou vyhlášeny další termíny.

Škola si vyhrazuje právo ukončit přijímací řízení dříve z důvodu naplnění kapacity.

Termíny přijímacího řízení

Uchazeč o studium bude písemně pozván na přijímací pohovor.

Přijímací pohovor

Přijímací pohovor se sestává z pohovoru s představiteli VŠFS s podáním základních informací o škole a o studiu a z identifikace problémových oblastí studenta pomocí souboru dobrovolných písemných testů (testu z ekonomie a profilového oborového předmětu dle zvoleného studijního oboru). Uchazeči si sami opraví testy na základě předaného klíče a zhodnotí vlastní předpoklady ke studiu (vyjma případu, kdy cizinci skládají povinně zkoušku z českého jazyka).

Uchazeči o studium oborů vyučovaných v anglickém jazyce píší povinně vstupní test z anglického jazyka nebo předloží certifikát dokládající jejich znalost anglického jazyka.

Na základě identifikovaných problémových oblastí studenta či jeho zájmu, VŠFS nabízí studijní poradenství se snahou pomoci doplnit potřebné znalosti do doby zahájení výuky či v 1. roce studia na VŠFS (oživovací či prohlubovací kurzy z různých předmětů).

Předpokládané znalosti

Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. Tématické okruhy a doporučená literatura pro jednotlivé studijní obory:

PDF aplikovaná informatika, 192 kB

PDF business management and corporate finance, 171 kB

PDF finance a finanční služby, 125 kB

PDF pojišťovnictví, 109 kB

PDF řízení podniku a podnikové finance, 220 kB

PDF veřejná správa, 173 kB

PDF znalost cizího jazyka, 26 kB

Poplatek za přijímací řízení

300,- Kč při podání přihlášky elektronickou cestou (úhrada bezhotovostně složenkou – typ A, na účet VŠFS nebo v hotovosti - do zahájení přijímacího řízení).

500,- Kč (úhrada bezhotovostně složenkou – typ A, na účet VŠFS nebo v hotovosti ve škole, ústřižek odevzdat spolu s přihláškou).

Číslo účtu: 177659927/0300 ČSOB Praha 1
Variabilní symbol: číslo přihlášky nebo rodné číslo uchazeče o studium
Konstantní symbol pro složenku: 0309
Konstantní symbol pro banku: 0308
Specifický symbol: 8132
Údaje pro platbu ze zahraničí: IBAN CZ23 0300 0000 0001 7765 9927, BIC CEKO CZ PP

Školné

Informace o školném

Smlouva o studiu (slouží jako náhled)

PDF Smlouva o studiu, 59 kB

Zpráva o přijímacím řízení

Pro vaši informaci si můžete přečíst zprávu o přijímacím řízení za akademický rok 2014/2015.

PDF Vyhodnocení příjímacího řízení navazujícího magisterského studia, 306 kB