Aplikovaná informatika

Obor je zaměřen na moderní informační a komunikační systémy a technologie. Studijní program zahrnuje potřebný teoretický základ z matematiky a informatiky, dále pestrou škálu aplikací v různých oblastech IT a také předměty neinformatické, a to z oblasti ekonomie, sociologie, práva a cizích jazyků. Absolvent proto získá nejen kvalitní přehled o moderních technologiích a systémech (jako jsou vývojová prostředí pro programátory, webové aplikace nebo databázové servery), dovednosti se na vývoji těchto technologií a systémů podílet, ale i schopnost tyto technologie a systémy aplikovat v praxi, ať již  v kontextu firemním či ve veřejném sektoru. Jedním z hlavních cílů studia je seznámit studenty s nejpoužívanějšími prostředky v oblasti vývoje softwaru a internetových aplikací a naučit je tyto prostředky používat. Zároveň je však cílem dát studentům i dostatečné teoretické znalosti, aby byli schopni pružně reagovat na technologický pokrok, který jistě přinese prostředky nové.

 

 

Uchazeči ze zahraničí

Informace o nostrifikaci a vízech naleznete zde.

 

Profilové předměty

  • Programování v jazyce C
  • Objektově orientované programování
  • Vývoj internetových aplikací
  • Databázové systémy
  • Bezpečnost informací
  • Hardware, operační systémy
  • Manažerská informatika
  • Principy a projektování informačních systémů

Uplatnění

Absolvováním oboru student získá výrazně logické, algoritmické a analytické myšlení, hluboké znalosti informačního prostředí, schopnost vývoje software na různých platformách, zkušenosti pro práci v týmu a pro jeho řízení, a také praktické znalosti na pomezí informatiky, obchodu a managementu. Absolvent zvládne nejméně jeden cizí jazyk na úrovni nutné pro standardní komunikaci v oboru, profesní standardy a principy profesní etiky. Součástí výuky jsou právní aspekty informačních technologií a bezpečnosti IT/IS. Studium vybaví absolventa jak kvalitní přípravou pro navazující magisterské studium, tak velkým množstvím znalostí pro jejich bezprostřední použití v praxi. Absolventi oboru Aplikovaná informatika se uplatní téměř v jakékoli oblasti IT, ať již jako členové programátorských týmů, jako odborníci v oblasti správy a řízení informačních a komunikačních sítí, či jako manažeři IT oddělení v soukromém (firemním) nebo ve veřejném sektoru.

Studijní plány

Forma studia

Prezenční forma studia – 6 semestrů, probíhá od pondělí do pátku – otvírá se pouze pro středisko Praha.
Kombinovaná forma studia – 6 semestrů, probíhá v tzv. soustředěních:
cca 6 soustředění za semestr (pátek od 14:00 do 18:45 a sobota od 8:00 do 17:15 hod.) – otvírá se pouze pro středisko Praha.

Podmínky přijetí

  • Vyplněná přihláška ke studiu a uhrazený poplatek za přihlášku
  • Ukončené středoškolské vzdělání – dokládá se úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení, absolventi zahraničních středních škol dokládají úředně ověřenou kopii nostrifikace

Kontakt

Více informací Vám poskytne Informační centrum VŠFS.

 

 

On-line přihláška

Vyplňte on-line přihlášku

Poplatek za elektronickou přihlášku je 300 Kč (úhrada bezhotovostně složenkou – typ A, na účet VŠFS nebo v hotovosti - do zahájení přijímacího řízení).