Vědecká rada

Posláním Vědecké rady je projednávání otázek pedagogické, výzkumné a vývojové i další tvůrčí činnosti VŠFS. Vědecká rada, která zahájila svoji činnost v září 2009 slavnostním předáním jmenovacích dekretů, je složena z významných odborníků z oblasti studijních oborů uskutečňovaných na VŠFS. Nejméně 1/3 členů VR nejsou z akademické obce VŠFS.

Vědecká rada zejména projednává otázky vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠFS, schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na VŠFS a které jsou předkládány k akreditaci Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy; schvaluje členy zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky bakalářských a navazujících magisterských studijních programů; schvaluje školitele disertačních prací, členy komise pro státní doktorské zkoušky a členy komise pro obhajoby disertačních prací; schvaluje složení oborové rady doktorského studia; projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti a jeho aktualizace; se vyjadřuje k otázkám, které jí předloží rektor nebo další členové vedení VŠFS.

 

Vědecká rada
Předsedkyně Dr. Bohuslava Šenkýřová
Členové doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
  prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
  prof. Ing. Jiří Fárek, CSc.
  prof. Dr. Ing. Jan Frait
  prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
  prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
  doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
  prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
  doc. JUDr. Martin Janků, CSc.
  PhDr. Miroslava Kopicová
 

doc. Ing. Milan Kašík, CSc.

  Mgr. Jiří Malínek
  prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
  prof. PhDr. Petr Matějů
  doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
  doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
  Ing. Jan Mühlfeit
  prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc.
  prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.
  doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
  prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
  Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.
  doc. Radim Valenčík, CSc.