section

ACTA VŠFS

Econonomic Studies and Analyses
Ekonomické studie a analýzy

 

vědecký recenzovaný časopis, datum vzniku 6. 8. 2007
Časopis je zařazen do databáze ERIH PLUS, EBSCO, RePEc, 
Index Copernicus, Elektronische Zeitschriftbibliothek.

 

ACTA


ACTA VŠFS jsou zařazena na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, schválený Radou pro výzkum, vývoj a inovace, odborným a poradním orgánem vlády ČR, na 299. zasedání konaném 28. 11. 2014.

Povinné výtisky jsou archivovány v Národní knihovně České republiky.

reviewed scientific journal, date of establishment August 6th, 2007
Journal is included in the ERIH PLUS database, EBSCO database, RePEc database and Index Copernicus, Elektronische Zeitschriftbibliothek.

ACTA VŠFS are included in the list of non-impact reviewed journals published in the Czech Republic, approved by the Research and Development Council, expert and advisory body of the Government of the Czech Republic at 299. meeting held on November 28, 2014.

Mandatory copies are archived at the National Library of the Czech Republic.

Informace o průběhu recenzního řízení / Information about the course of the review process

Každá původní odborná stať nabídnutá k publikaci v ACTA VŠFS je nejprve posouzena v rámci redakčního řízení. Stať může být zamítnuta bez recenzního řízení v případě, že v rámci redakčního řízení bylo zjištěno, že nesplňuje požadavky kladené na odborný text, zásadně nesplňuje podmínky stanovené v pokynech pro autory nebo nespadá do tematického zaměření časopisu. Výkonný redaktor má právo doporučit autorovi provedení změn ještě před předáním statě k recenznímu řízení.

V případě, že stať projde redakčním řízením, je postoupena k recenznímu řízení. Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Stať je předložena minimálně dvěma nezávislým recenzentům. Anonymní recenzní posudky jsou předány autorům s žádostí o vyjádření a zapracování připomínek do textu. O konečném zařazení statě do časopisu rozhoduje šéfredaktor, popř. výkonný redaktor.

Všechny došlé články prochází interním procesem kontroly plagiátorství.

Each original paper offered for publication in ACTA VSFS is at the first stage evaluated by the editorial procedure. After the editorial procedure the paper may be rejected without review process in case that it does not meet the standards of scientific work, fundamentally does not complies with the conditions laid down in the guidelines for authors and do not correspond with the thematic focus of the journal. Executive editor has the right to recommend to the author changes before passing on the paper to a review process.

In case that the paper passes editorial evaluation, it is passed on to a review process. The review process is double-blind. The paper is evaluated at least by two independent reviewers. Anonymized reviews are sent to the authors with a request for comments and their incorporation into the text. Editor in chief, respectively the executive editor finally decides about the publication of the paper in the journal.

All submitted papers undergo an internal review process of plagiarism.

Cíl a poslání / Objective and Mission

ACTA VŠFS – Ekonomické studie a analýzy je recenzovaný vědecký časopis, jehož posláním je zveřejňovat výsledky vědeckovýzkumné práce v ekonomických oborech. Jako vědecké statě vycházející z vlastního výzkumu nebo přehledové vědecké statě budou uveřejňovány původní texty, dosud nepublikované, odrážející stav bádání v této oblasti, splňující metodologické a normativní zásady vědeckých příspěvků. Vydavatel tím otevírá prostor k prezentování výsledků výzkumu širokému okruhu domácích i zahraničních autorů.

Za uveřejnění článku v časopise ACTA VŠFS není vybírán žádný poplatek.

Časopis ACTA VŠFS splňuje pravidla Open Access. Časopis je dostupný v plném textu.

 

ACTA VŠFS – Economic Studies and Analyses is a reviewed scientific journal, focused on the presentation of results of scientific research in the area of economics. Only original research papers or review papers that correspond to actual status of knowledge in this area, that have not been previously published, reflecting the state of research in this area and meeting the methodological and normative principles of scientific contributions will be published. The editor opens the opportunity to present results of research for participation with local and foreign authors.

There is no fee for publishing the article in journal ACTA VŠFS.

ACTA VŠFS is Open Access Journal with available full text.

 

Vydavatel / Publisher

Vysoká škola finanční a správní, a.s., v edici EUPRESS
University of Finance and Administration, in edition EUPRESS
Estonská 500, 101 00 Praha 10
IČ: 04274644

Petr Mach – vydavatelský redaktor / Publishing Editor
(petr.mach@vsfs.cz; +420 210 088 847)

Redakce / Editorial Staff

Karel Havlíček – šéfredaktor / Editor in Chief

Jaroslav Vostatek – vědecký redaktor / Science Editor

Mojmír Helísek – výkonný redaktor / Executive Editor
PDF bio.pdf, 129 kB

Kontakt / Contact

Zasílání příspěvků / Article submission

Josef Tuček – tajemník / Secretary
(josef.tucek@vsfs.cz ; +420 210 088 733)

Redakční vědecká rada / Editorial Scientific Board

Předsedkyně / Chairman:
Bohuslava Šenkýřová – Vysoká škola finanční a správní

Místopředseda / Vice-Chairman:
Mojmír Helísek – Vysoká škola finanční a správní

Členové / Members:
John R. Anchor – University of Huddersfield
Agnieszka Brelik - West Pomeranian University of Technology Szczecin
Vladimír Čechák – Vysoká škola finanční a správní
Bojka Hamerníková – Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS
Milan Kašík – Vysoká škola finanční a správní
David Mareš – Vysoká škola finanční a správní
Juraj Nemec – Masarykova univerzita Brno
Alina Nuta – Danubius University Galati
Katarina Ott - Institute of Public Finance Galati
Menbere Workie Tiruneh – Institute of Economics, Slovak Academy of Sciences

Ke stažení / Download

2017   PDF1/2017, 3.4 MB   PDF2/2017, 3.7 MB

2016   PDF1/2016, 1.6 MB   PDF2/2016, 1.1 MB

2015   PDF1/2015, 2.1 MB   PDF2/2015, 2.1 MB

2014   PDF1/2014, 2 MB   PDF2/2014, 2.6 MB

2013   PDF1/2013, 3 MB   PDF2/2013, 1.7 MB

2012   PDF1/2012, 1.7 MB   PDF2/2012, 1.4 MB

2011   PDF1/2011, 4.1 MB   PDF2/2011, 852 kB   PDF3/2011, 766 kB

2010   PDF1/2010, 5.2 MB   PDF2/2010, 1.9 MB

2009   PDF1/2009, 1.2 MB   PDF2/2009, 1.8 MB

2008   PDF1/2008, 4.5 MB   PDF2/2008, 2.6 MB

2007   PDF1/2007, 784 kB   PDF2/2007, 1.4 MB

Etický kodex / Code of Ethics

PDF Etický kodex časopisu ACTA, 137 kB

PDF Code of Ethics ACTA, 135 kB

Pokyny pro autory / Guidelines for Authors,

PDF Pokyny pro autory, 252 kB

PDF Guidelines for Authors, 237 kB

 

Publikační partneři / Publishing partners

 


Přípravy před tiskem / Prepress: PrintActive s.r.o.
Tisk / Print: PrintActive s.r.o.
Evidenční číslo / Evidence number: MK ČR–E 17745
ISSN / ISSN: ISSN 1802-792X
ISSN elektronické verze /
ISSN of the electronic version:
ISSN 1802-7946 (www.vsfs.cz/acta)
Periodicita / Periodicity: 2 čísla za rok / 2 issues per year
Distribuce / Distribution: Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Unported License

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR